Algemene voorwaarden

Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden

Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden Van Leeuwen Agenturen B.V. handelend onder de naam Intersteel. Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel op 20 Februari 2015.

 

Artikel 1: Toepasselijkheid

1.1 Tenzij anders is overeengekomen, zijn deze voorwaarden van toepassing op alle verkopen en leveringen van alle goederen en diensten die door Intersteel worden aangeboden. De koper aanvaard hierbij de voorwaarden door het geven van zijn opdracht.

 

1.2 Als er schriftelijk anders is overeengekomen gelden de inkoopvoorwaarden van de koper slechts voor zover deze niet in strijd zijn met de algemene verkoopvoorwaarden van Intersteel. In het geval van twijfel of strijdigheid aanwezig is, gelden de verkoopvoorwaarden van Intersteel

 

1.3 Ieder die bij Intersteel goederen bestelt geldt als koper, ook als op verzoek van de koper de factuur van de goederen op naam van een ander wordt gezet, of naar een ander wordt verstuurd of als een ander de factuur betaalt. Daarnaast is ook ieder een koper waaraan levering door Intersteel heeft plaatsgevonden.

 

Artikel 2: Aanbiedingen, adviezen en bestellingen

2.1 Alle offertes en prijsopgaven zijn vrijblijvend en kunnen door de verkoper teruggetrokken worden. Echter is de verkoper gebonden aan de in prijsofferte opgegeven netto prijzen gedurende 30 dagen, na het verzenden van de offerte naar de koper. Indien een bestelling wordt gedaan zonder dat de prijs nadrukkelijk is overeengekomen, dan wordt de op dat moment geldende prijs gevoerd.

 

2.2 Voor geleverde emballage wordt statiegeld in rekening gebracht. De verkoper heeft het recht orders niet te accepteren. De verkoper is verplicht de koper hiervan op de hoogte te brengen binnen 5 werkdagen na het ontvangst van de order.

 

2.3 Elke overeenkomst wordt door Intersteel pas aangegaan als de koper voldoende kredietwaardig wordt beoordeeld door Intersteel.

 

2.4 Een speciale bestelling is een bestelling die buiten het reguliere assortiment van Intersteel valt. Voor speciale bestellingen gelden afwijkende prijzen en/of levertijden, die schriftelijk per bestelling worden overeengekomen. Speciale bestellingen kunnen niet door de koper worden geannuleerd en ook niet bij een juiste uitvoering van de speciale bestellingen worden geretourneerd.  Bij speciale bestellingen onder de €150,00 (netto, exclusief btw) worden kosten in rekening gebracht voor vracht en behandeling.

 

2.5 Als de aanbieding niet wordt aanvaard, heeft Intersteel het recht, de gemaakte kosten bij de opdrachtgever in rekening te brengen.

 

2.6 De opdrachtgever kan geen rechten ontlenen aan adviezen en informatie die hij van Intersteel krijgt als deze geen directe betrekking hebben op de opdracht.

 

2.7 De opdrachtgever is verantwoordelijk voor de door hem of namens hem gemaakte tekeningen, berekeningen, ontwerpen en voor de functionele geschiktheid door of namens hem voorgeschreven materialen. Intersteel is vrij van elke aanspraak van derden met betrekking tot de door opdrachtgever verstrekte tekeningen, berekeningen, ontwerpen, materialen, monsters, modellen en dergelijke.

 

2.8  De opdrachtgever mag de materialen die Intersteel wilt gebruikt, voordat deze worden verwerkt, voor eigen rekening (laten) onderzoeken. Als Intersteel hierdoor schade lijdt, komt deze voor rekening van de opdrachtgever.

 

Artikel 3: Rechten van intellectueel eigendom

3.1. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, behoudt Intersteel de auteursrechten en alle rechten van industrieel eigendom op de door Intersteel gedane aanbiedingen, verstrekte ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen, modellen, programmatuur enz.

 

3.2. De rechten blijven eigendom van Intersteel ongeacht of aan de opdrachtgever voor de handeling ervan kosten in rekening zijn gebracht. Deze gegevens mogen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Intersteel niet worden gekopieerd, gebruikt of aan derden worden getoond. De opdrachtgever is aan Intersteel per overtreding van deze bepaling een boete verschuldigd van

€25.000,00. Deze boete kan naast schadevergoeding op grond van de wet worden gevorderd.

 

3.3. De opdrachtgever moet de aan hem verstrekte gegevens op eerste verzoek binnen de door
Intersteel gestelde termijn retourneren. Bij overtreding van deze bepaling is de opdrachtgever aan Intersteel een boete verschuldigd van €1.000,00 per dag. Deze boete kan naast schadevergoeding op grond van de wet worden gevorderd.

 

Artikel 4 Levering

4.1. De levertijd en/of uitvoeringsperiode worden door Intersteel bij de overeenkomst vastgesteld.

 

4.2. Bij de vaststelling van de levertijd en/of uitvoeringsperiode gaat Intersteel er van uit dat hij de opdracht kan uitvoeren onder de omstandigheden die hem op dat moment bekend zijn.

 

4.3. De levertijd en/of uitvoeringsperiode gaat pas in wanneer over alle commerciële en technische details overeenstemming is bereikt, alle noodzakelijke gegevens, definitieve, goedgekeurde tekeningen enz. in het bezit zijn van Intersteel, de overeengekomen (termijn)betaling is ontvangen én aan de noodzakelijke voorwaarden voor de uitvoering van de opdracht is voldaan.

 

4.4.1. Als er sprake is van andere omstandigheden dan die in eerste instantie is vastgesteld, kan Intersteel de levertijd en/of uitvoeringsperiode verlengen met de tijd nodig om de opdracht onder deze omstandigheden uit te voeren. Als de werkzaamheden niet in de planning van Intersteel kunnen worden ingepast, zullen deze worden uitgevoerd zodra de planning dit toelaat.

 

4.4.2. Als er sprake is van meerwerk wordt de levertijd en/of uitvoeringsperiode verlengd met de tijd nodig om de materialen en onderdelen daarvoor te (laten) leveren en om het meerwerk te verrichten. Als het meerwerk niet in de planning van Intersteel kan worden ingepast, zullen de werkzaamheden worden uitgevoerd zodra de planning dit toelaat.

 

4.4.3. Als er sprake is van uitstel van verplichtingen door Intersteel worden de levertijd en/of uitvoeringsperiode verlengd met de duur van het uitstel. Als voortzetting van de werkzaamheden niet in de planning van Intersteel kan worden ingepast, zullen de werkzaamheden worden uitgevoerd zodra de planning dit toelaat.

 

4.4.4. Als er sprake is van onwerkbaar weer wordt de levertijd en/of uitvoeringsperiode verlengd met de daardoor ontstane vertraging.

 

4.5. Overschrijding van de overeengekomen levertijd en/of uitvoeringsperiode

geeft in geen geval recht op schadevergoeding, tenzij dit schriftelijk is overeengekomen.

 

Artikel 5: Prijswijziging

5.1. Een stijging van de kostprijsbepalende factoren, die is ontstaan na het sluiten van de overeenkomst, mag door Intersteel worden doorberekend aan de opdrachtgever als de nakoming van de overeenkomst ten tijde van de stijging nog niet is voltooid.

 

5.2. De opdrachtgever moet de prijsstijging zoals bedoeld in lid 1 voldoen tegelijk met de betaling van de hoofdsom of de eerstvolgende overeengekomen betalingstermijn.

 

Artikel 6. Leveringsvoorwaarden

6.1. Levering van de goederen is gratis vanaf €150,00 ex. btw netto en gebeurt op de door de opdrachtgever schriftelijke afgesproken plaats, mits de plaats zich bevindt op straatniveau. De opdrachtgever is verantwoordelijk voor een goede levering op zijn plaats. Indien hier extra kosten aan verbonden zijn, zijn deze voor rekening van de opdrachtgever.

 

6.2. Controle op de kwantiteit en kwaliteit dient door de opdrachtgever onmiddellijk na aankomst van de goederen te gebeuren. Eventuele klachten dienen binnen 8 werkdagen schriftelijk bij Intersteel te worden aangemeld. Laat de opdrachtgever dit na, dan vervalt daarmee het recht om te reclameren.

 

Artikel 7. Betalingsvoorwaarden

Alle door Intersteel geleverde goederen blijven, zolang zij niet zijn betaald, Intersteel zijn eigendom totdat het totale orderbedrag door de opdrachtgever is voldaan. Betaling geschiedt binnen 30 dagen  tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

 

Artikel 8. Aansprakelijkheid

8.1. Intersteel is niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade, door de opdrachtgever geleden, ten gevolge van gebreken aan geleverde goederen. Intersteel is ook niet aansprakelijk voor schade ontstaan tijdens het transport van de goederen.

 

8.2. Intersteel is niet aansprakelijk voor opzichtschade. Onder opzichtschade wordt onder andere verstaan, schade die door of tijdens de uitvoering van het werk wordt toegebracht aan zaken waaraan wordt gewerkt of aan zaken die zich bevinden in de nabijheid van de plaats waar wordt gewerkt. De opdrachtgever dient zich desgewenst tegen deze schade te verzekeren.

 

8.3. Intersteel is niet aansprakelijk voor bedrijfsschade, bijvoorbeeld stagnatieschade en gederfde winst, of voor schade als gevolg van opzet of roekeloosheid van hulppersonen of niet leidinggevende ondergeschikten van Intersteel.

 

8.4. Intersteel is niet aansprakelijk voor schade aan door of namens opdrachtgever aangeleverd materiaal ten gevolge van een gebrekkig uitgevoerde bewerking. Op verzoek van de opdrachtgever zal Intersteel de bewerking opnieuw uitvoeren, met de door opdrachtgever voor diens rekening aangeleverd nieuw materiaal.

 

8.5. De opdrachtgever behoedt Intersteel voor alle aanspraken van derden wegens productenaansprakelijkheid als gevolg van een gebrek in een product dat door opdrachtgever aan een derde is geleverd en dat (mede) bestond uit door Intersteel geleverde producten en/of materialen.

 

Artikel 9: Garantie

9.1. Intersteel staat voor een periode van zes maanden na (op)levering of anders overeengekomen voor de goede uitvoering van de overeengekomen prestatie.

 

9.2. Bestaat de overeengekomen prestatie (mede) uit het bewerken van een door opdrachtgever aangeleverd product dan staat Intersteel voor de in lid 1 genoemde periode in voor de juistheid van de uitgevoerde bewerking. Als blijkt dat een bewerking niet juist is uitgevoerd, zal Intersteel de keuze maken of hij:

 • de bewerking opnieuw uitvoert. In dat geval moet de opdrachtgever voor eigen rekening nieuw materiaal aanleveren;

 • het gebrek herstelt. In dat geval moet de opdrachtgever het materiaal franco aan Intersteel terugzenden;

 • de opdrachtgever crediteert voor een evenredig deel van de factuur.

 

9.3. Bestaat de overeengekomen prestatie uit levering van een zaak dan staat Intersteel gedurende de in lid 1 genoemde periode in voor de juistheid van de geleverde zaak. Als blijkt dat de levering niet juist is geweest, dan moet de zaak franco aan Intersteel worden teruggezonden. Daarna zal Intersteel de keuze maken of hij:

 • de zaak herstelt;

 • de zaak vervangt;

 •  opdrachtgever crediteert voor een evenredig deel van de factuur.

 

9.4. Bestaat de overeengekomen prestatie (mede) uit de installatie en/of montage van een geleverde zaak dan staat Intersteel voor de in lid 1 genoemde periode in voor de juistheid van de installatie en/of montage. Als blijkt dat de installatie en/of montage niet juist is uitgevoerd, zal Intersteel dit herstellen. De eventueel gemaakte reis- en verblijfkosten komen voor rekening van de opdrachtgever.

 

9.5. Voor die onderdelen waarvoor de opdrachtgever en Intersteel dit uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen geldt fabrieksgarantie. Als de opdrachtgever gelegenheid heeft gehad kennis te nemen van de inhoud van de fabrieksgarantie zal deze in de plaats treden van garantie op grond van dit artikel.

 

9.6. De opdrachtgever moet Intersteel in alle gevallen de gelegenheid bieden een eventueel gebrek te herstellen en/of de bewerking opnieuw uit te voeren.

 

9.7. De opdrachtgever kan alleen een beroep doen op garantie nadat hij aan al zijn verplichtingen ten opzichte van Intersteel heeft voldaan.

 

9.8. Garantie is alleen dan van toepassing wanneer het product in de juiste situatie wordt toegepast, op correcte wijze is gemonteerd, op de juiste wijze wordt gebruikt en onderhouden en wanneer afdoende beschermende maatregelen zijn genomen.

 

9.9. Geen garantie wordt gegeven zodra gebreken het gevolg zijn van:

 •  normale slijtage of vervuiling;

 • onzorgvuldig handelen of ondeskundig gebruik;

 • niet of onjuist uitgevoerd onderhoud;

 • installatie, montage, wijziging of reparatie door opdrachtgever of door derden.

 • defecten aan of onjuiste afstelling van andere producten aan het element of het element zelf.

 • gebruik van product in combinatie of samenstelling met producten van derden.

 

9.10. Geen garantie wordt gegeven op geleverde zaken die niet nieuw waren op het moment van levering of op zaken die door de opdrachtgever zijn voorgeschreven of door of namens hem zijn aangeleverd.

 

9.11. Geen garantie wordt gegeven op het keuren en/of repareren van zaken van de opdrachtgever.

 

Artikel 10: Reclamaties

10.1. Reclamaties dienen gemotiveerd binnen 5 dagen na de datum van ontvangst van het geleverde product of dienst, schriftelijk ter kennis van de verkoper gebracht te worden. Goederen kunnen slechts door de koper geretourneerd worden na verkregen toestemming van de verkoper. De kosten verbonden aan het retour zenden van de goederen zijn voor 25% van de kostprijs rekening van de koper.

 

10.2. Indien na melding van een reclamatie uit onderzoek blijkt dat de oorzaak niet aan product van de verkoper is te wijten, heeft de verkoper het recht om de gemaakte kosten bij de koper in rekening te brengen.

 

10.3 In het geval van een retour dienen de goederen in de originele verpakking en onbeschadigd terug gestuurd te worden naar Intersteel, tenzij anders overeengekomen.

 

Artikel 11: Niet afgenomen zaken

Wanneer zaken na het verstrijken van de levertijd niet zijn afgenomen, blijven deze ter beschikking staan van de opdrachtgever. Niet afgenomen zaken worden voor rekening en risico van de opdrachtgever opgeslagen. Intersteel mag altijd gebruik maken van de bevoegdheid van artikel 6:90 BW.

 

Artikel 12: Betaling

12.1. Betaling wordt gedaan op een door Intersteel aangewezen rekening. De betaling moet binnen dertig dagen na de factuurdatum plaats vinden.

 

12.2.  Ongeacht de overeengekomen betalingscondities is de opdrachtgever verplicht op verzoek van Intersteel een naar diens oordeel voldoende zekerheid voor betaling te verstrekken. Als de opdrachtgever hier niet binnen de gestelde termijn aan voldoet, raakt hij direct in verzuim. Intersteel heeft in dat geval het recht de overeenkomst te ontbinden en zijn schade op de opdrachtgever te verhalen.

 

12.3. Het recht van de opdrachtgever om zijn vorderingen op Intersteel te verrekenen is uitgesloten, tenzij er sprake is van faillissement van Intersteel of de gerechtelijke schuldsanering op Intersteel van toepassing is.

 

12.4. De volledige vordering tot betaling is onmiddellijk opeisbaar als:

a.            een betalingstermijn is overschreden;

b.            opdrachtgever failliet is gegaan of surseance van
                betaling aanvraagt;

c.            beslag op zaken of vorderingen van de opdrachtgever
                wordt gelegd;

d.            de opdrachtgever (vennootschap) wordt ontbonden of
                geliquideerd;

e.            opdrachtgever (natuurlijk persoon) het verzoek
                doet te worden toegelaten tot de gerechtelijke
                schuldsanering, onder curatele wordt gesteld of
                overlijdt.

 

12.5. Als betaling niet binnen de afgesproken termijn plaats vindt, dan wordt er driemaal een aanmaning gestuurd. Indien er binnen drie weken alsnog niet wordt betaald, wordt de zaak overgedragen aan het incassobureau.

 

12.6. Als Intersteel in een gerechtelijke procedure in het gelijk wordt gesteld, komen alle kosten die hij in verband met deze procedure heeft gemaakt voor rekening van de opdrachtgever.

 

Artikel 13: Eigendomsvoorbehoud en pandrecht

13.1. Na levering blijft Intersteel eigenaar van de geleverde zaken zolang de opdrachtgever:

a.            tekortschiet of tekort zal schieten in de nakoming
                van zijn verplichtingen uit deze overeenkomst of
                andere gelijksoortige overeenkomsten;

b.            voor verrichte of nog te verrichten werkzaamheden
                uit zodanige overeenkomsten niet betaalt of zal
                betalen;

c.            vorderingen die voortvloeien uit het niet nakomen

                van bovengenoemde overeenkomsten, zoals
                schade, boete, rente en kosten, niet heeft voldaan.

 

13.2. Zolang er op geleverde zaken een eigendomsvoorbehoud rust, mag de opdrachtgever deze buiten zijn normale bedrijfsuitoefening niet bezwaren.

 

13.3. Nadat Intersteel zijn eigendomsvoorbehoud heeft ingeroepen, mag hij de geleverde zaken terug halen. De opdrachtgever staat Intersteel toe de plaats te betreden waar deze zaken zich bevinden.

 

13.4. Als Intersteel geen beroep kan doen op zijn eigendomsvoorbehoud omdat de geleverde zaken zijn vermengd, vervormd of nagetrokken, is de opdrachtgever verplicht de nieuw gevormde zaken aan Intersteel te verpanden.

 

Artikel 14: Beëindiging

Als de opdrachtgever de overeenkomst wil ontbinden zonder dat er sprake is van een tekortkoming van Intersteel en Intersteel hiermee instemt, wordt de overeenkomst met wederzijds goedvinden beëindigd. Intersteel heeft in dat geval recht op vergoeding van alle vermogensschade zoals geleden verlies, gederfde winst en gemaakte kosten.

 

Artikel 15: Toepasselijk recht en bevoegde rechter

15.1. Het Nederlands recht is van toepassing.

 

15.2. Het Weens koopverdrag (C.I.S.G.) is niet van toepassing, evenmin als enige andere internationale regeling waarvan uitsluiting is toegestaan.

 

15.3.. Alleen de Nederlandse burgerlijke rechter die bevoegd is in de vestigingsplaats van Intersteel neemt kennis van geschillen, tenzij dit in strijd is met het dwingend recht. Intersteel mag van deze bevoegdheidsregel afwijken en de wettelijke bevoegdheidsregels hanteren.

 

15.4. Partijen kunnen een andere vorm van geschillenbeslechting zoals bijvoorbeeld arbitrage of mediation overeenkomen.

 

Bijlage 1 Privacy verklaring

 

Van Leeuwen Agenturen BV (met handelsnaam Intersteel), gevestigd aan Utrechtsestraatweg 220, 3911 TX Rhenen, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens

Van Leeuwen Agenturen BV

Utrechtsestraatweg 220

3911 TX Rhenen

T 0318 - 47 77 77

www.intersteel.nl

Ronald van Breeschoten is de Functionaris Gegevensbescherming van Intersteel

Hij is te bereiken via ronald.vanbreeschoten@intersteel.nl

 

Artikel 1: Verwerking persoonsgegevens

Intersteel verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan Intersteel verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die Intersteel verwerkt:

·         Voor- en achternaam

·         Geslacht

·         Geboortedatum

·         Adresgegevens

·         Telefoonnummer

·         E-mailadres

·         IP-adres

·         Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een formulier op deze website in te vullen, een account aan te maken of in correspondentie en telefonisch

·         Locatiegegevens

·         Bankrekeningnummer

·         Gegevens over uw activiteiten op onze website

·         Internetbrowser en apparaat type


Artikel 2: Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens

De website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij zij toestemming hebben van ouders of voogd. Intersteel kan echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Intersteel raadt ouders of voogden dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat Intersteel zonder die toestemming persoonlijke gegevens heeft verzameld over een minderjarige, neem dan contact met Intersteel op via privacy@intersteel.nl, dan verwijdert Intersteel deze informatie.


Artikel 3: Doeleinden van verwerking

Intersteel verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

·         Het afhandelen van uw betaling

·         Verzenden van onze nieuwsbrief en/of mailings

·         U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

·         U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

·         Om goederen en diensten bij u af te leveren

·         Het afhandelen van uw betaling

Intersteel verwerkt ook persoonsgegevens als Intersteel hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die Intersteel nodig heeft voor de belastingaangifte.


Artikel 4: Geautomatiseerde besluitvorming

Intersteel neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Intersteel ) tussen zit. Intersteel gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen: Spotler.


Artikel 5: Bewaren persoonsgegevens

Intersteel bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan wettelijk is toegestaan en noodzakelijk is voor de verwerkelijking van de doeleinden waarvoor uw gegevens worden verwerkt. Hoe lang bepaalde gegevens worden bewaard is afhankelijk van de aard van de gegevens en de doeleinden waarvoor zij worden verwerkt. De bewaartermijn kan dus per doel verschillen.


Artikel 6: Delen van persoonsgegevens met derden

Intersteel verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Intersteel blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.


Artikel 7: Cookies, of vergelijkbare technieken

Intersteel gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Intersteel gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatst Intersteel cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat Intersteel op maat gemaakte content en advertenties kan aanbieden. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/wat-zijn-cookies/


Artikel 8: Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Intersteel en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij Intersteel een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die Intersteel van u beschikt in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar privacy@intersteel.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vraagt Intersteel u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. Intersteel reageert zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Intersteel wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons


Artikel 9: Beveiligen persoonsgegevens

Intersteel neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via privacy@intersteel.nl* Please contact our export department for our international payment and delivery terms.

* Unsere Exportabteilung stellt Ihnen gerne unsere Liefer- und Zahlungsbedingungen zu Verfügung.