Home Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Artikel 1
Alle offertes zijn vrijblijvend, opgegeven prijzen vervallen met het verschijnen van nieuwe prijslijsten. De verkoper is verplicht prijswijzigingen direct na deze bekend geworden zijn, aan de koper door te geven. Na de bekendmaking aan de koper van de nieuwe prijzen door de verkoper, is deze laatste gerechtigd de prijsstijging door te berekenen.

Artikel 2
Voor orders met een factuurbedrag exclusief BTW van minder dan € 150 zal de verkoper in verband met de hogere kosten aan de koper een extra kostenvergoeding berekenen. De extra kostenvergoeding bedraagt € 10,-.

Artikel 3
Geleverde goederen blijven het eigendom van verkoper zolang de koper het factuurbedrag niet heeft betaald; de verkoper heeft dan het recht de goederen zonder gerechtelijke tussenkomst terug te nemen.

Artikel 4
De opgave van de levertijd geschied bij benadering. De verkoper verplicht zich, binnen een redelijke marge, aan de opgegeven levertijd te houden. De verkoper is echter niet aansprakelijk voor overschrijding en of schade daaruit voortkomend.
Artikel 5
Reclamaties dienen gemotiveerd binnen 14 dagen na de datum van ontvangst van het geleverde schriftelijk ter kennis van de verkoper gebracht te worden. Goederen kunnen slechts door de koper geretourneerd worden na verkregen toestemming van de verkoper. De kosten verbonden aan het retour zenden van de goederen zijn voor rekening van de koper.

Artikel 6
Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, dient de koper binnen 30 dagen na factuurdatum te betalen. Het bedrag wordt geacht door de verkoper te zijn ontvangen zodra het is bijgeschreven op een van verkopers bank- of girorekeningen of in contanten is ontvangen.

Artikel 7
Indien op de dertigste dag na factuurdatum niet (volledig) is betaald, is de koper vanaf die dag een rente van 1% per maand, of een gedeelte daarvan, verschuldigd over het onbetaalde bedrag, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welke laatste geval de wettelijke rente is verschuldigd.

Artikel 8
Indien de koper ook na het verstrijken van een bij 3e aanmaning gestelde nadere betalingstermijn het verschuldigde bedrag en de rente niet heeft betaald, is de koper 15% buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd, met een minimum bedrag van € 45 en alle gerechtelijke kosten, daaronder begrepen de kosten voor juridische bijstand en advies.

Artikel 9
In geval van niet- betaling, van enig opvorderbaar, van schorsing van betaling, surséance, faillissement of liquidatie van de zaken des kopers, heeft de koper het recht het contract of gedeelte ervan dat nog niet is uitgevoerd te annuleren. Tevens heeft de verkoper het recht zijn geleverde, doch nog niet betaalde goederen terug te vorderen, onverminderd zijn recht op volledige schadevergoeding. In deze gevallen is iedere vordering van de verkoper, welke ten laste van koper komt, ineens en dadelijk opneembaar.

Artikel 10
De verkoper verstrekt alleen garantie indien en voor zover zulks schriftelijk met de koper is overeengekomen.

Artikel 11
De verkoper is nimmer aansprakelijk voor de directe of indirecte schade, door koper geleden ten gevolge van latente gebreken aan geleverde goederen. Verkoper is ook nimmer aansprakelijk voor schade ontstaan tijdens transport of verzending van de goederen.

Artikel 12
Op grond van het geven van de order worden bovenstaande bepalingen geacht toepasselijk te zijn op de betreffende verkoop en leveringstransacties. Indien en voor zover onze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden naar inhoud en/of omvang mochten afwijken van eventueel door de afnemer opgestelde inkoopvoorwaarden prevaleren onze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden boven alles wat door de afnemer anders of meer gesteld wordt, tenzij hiervan uitdrukkelijk met onze toestemming wordt afgeweken.

Artikel 13
Op alle onder deze voorwaarden gesloten overkomsten is het Nederlands recht toepasselijk.


* Please contact our export department for our international payment and delivery terms.

* Unsere Exportabteilung stellt Ihnen gerne unsere Liefer- und Zahlungsbedingungen zu Verfügung.